ติดตามทาง E-Mail

ฟิสิกส์ข้อ19 บท3 เล่ม1 | เฉลยปัญหาแบบฝึกหัดฟิสิกส์(สสวท.)เพิ่มเติม

วัตถุมีน้ำหนัก 50 N วางอยู่บนพื้นระดับ และมีแรงดึง 20 N กระทำในทิศทางทำมุม 30 องศา กับพื้น ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว จงหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างวัตถุกับพื้น
เฉลยฟิสิกส์_htm_mc2a1053
ตอบ 0.43 N